hits

Blogg

Hvis Høyre er for at pappaene tar permisjon - hvorfor fjerne fedrekvoten?

At fedres rett og mulighet til permisjon er blitt valgkamptema er bra. Debatten tilsløres imidlertid av én ting, nemlig at Høyre tilsynelatende ønsker at pappaer skal ta permisjon.

Fra fedrekvoten ble innført i 1993 har den vært en ubetinget suksess. Hvertfall for de av oss som ønsker at pappaer skal få mer tid med barna sine, få lov til å ha hovedansvar for dem allerede når de er små, for de som vil ha jevnere arbeidsfordeling i familien, likere muligheter for kvinner i arbeidslivet. Kort sagt, for alle som mener det er bra med et mer likestilt samfunn.

Forskningsrapport etter forskningsrapport beviser suksessen. Tall fra SSB og NAV beviser suksessen. Den støttes av de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, av likestillings- og diskrimineringsombudet, og ganske sikkert av generasjoner med fedre som nå har fått mulighet til å være sammen med sine barn.

Det er lov å mene at pappapermen og fedrekvoten skal fjernes. Det finnes fortsatt noen som mener at barn har det best med mor, at menn stort sett har for viktige jobber til å være borte fra arbeidslivet. Det finnes krefter som ikke ønsker likestilling, eller krefter som mener at det er noen oppgaver som er mer naturlig for kvinner å ha.  Så langt har (heldigvis) ikke Erna Solberg argumentert i disse baner.

Høyre og Erna later som de mener det er bra med fedre som deltar, med likestilling og med pappaer som får mer tid med sine barn. Spørsmålet er bare: hvis man ønsker at fedre skal være disse ukene, eller mer,  hjemme ? hvorfor fjerne fedrekvoten da?

Ap sikrer satsing på hele Gamle Oslo

Bystyret behandlet i dag forslag om nytt Munch-museum. Under denne saken ble det også foreslått mange forslag om utvikling av Tøyen-området.
Arbeiderpartiet grep denne muligheten og foreslo mange ting som vårt lokale partilag i bydel Gamle Oslo i lengre tid har etterlyst fra det borgelige byrådet.

Vi er i dag glade for at vi fikk flertall for konkrete forslag som vil bedre bomiljøet, satse på flere skoler i Gamle Oslo og gi en tryggere, renere bydel. Samtidig sikret vi at en kulturstasjon på Tøyen ikke vil påvirke tidligere vedtatte planer om slike flere steder i byen.

Dette fikk vi flertall for:
- Byrådet bes fremme en sak om utvikling av barneskolene i bydel Gamle Oslo
- Det settes umiddelbart i gang et forsterket arbeid med søppelrydding på gater, torg, parker og andre møteplasser i bydel Gamle Oslo. Samtidig skal det igangsettes et arbeid med å bedre belysningen ved gangveier, parker, gater og torg i bydelen. Det settes inn forsterket innsats med Oslovakter i området Tøyen/Grønland.
- Det etableres et prosjekt i bydel Gamle Oslo som særlig skal arbeide med personer med dobbeldiagnosen rus/psykiatri
- Det etableres et aktiviserings- og sysselsettingsprosjekt med målsetting om å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeid.
- Det lages et eget miljøarbeiderprosjekt for økt beboeroppfølging i de kommunale boligene i Gamle Oslo.
- Det forutsettes at etableringen av vedtatte kulturstasjoner i Vestre Aker, Nordre Aker, Søndre Nordstrand og Groruddalen gjennomføres som vedtatt

Lokale begrensninger for tigging i Oslo

 

I dag har Arbeiderpartiet i Oslo bystyre lagt frem konkrete forslag til hvordan vi kan begrense tigging i Oslo. Vi ønsker å vise hvordan vi kan bruke de verktøyene som regjeringen har åpnet for ? nemlig meldeplikt og mulighet for å begrense tigging i visse områder og til visse tider.

Vi foreslår at det ikke skal være lov å tigge innenfor Ring 2, på kollektivtransport, ved kjøpesentre og ved privatboliger. Forslaget er lagt frem med bakgrunn i at det er på disse stedene det i størst grad er rapportert om ordensproblemer og kriminell aktivitet i forbindelse med tigging. Vi foreslår også at disse begrensingene skal gjelde fra 1. mai til 1. oktober da det er i den varmere årstiden at Oslo har hatt størst utfordringer med større grupper med tiggere.

Arbeiderpartiet er med disse forslagene det eneste partiet som kommer med konkrete og gjennomførbare forslag til tiltak i Oslo bystyre. De andre partiene ønsker enten et totalforbud, som ikke er mulig å innføre i sommer, eller de ønsker ingen begrensinger for tigging.

Jeg mener fortsatt at problemet med tigging ikke primært løses i Norge, men gjennom utvikling i hjemlandet. Regjeringen har bevilget store summer til tiltak for å løfte romfolk ut av fattigdom i Romania. Gjennom våre forslag ønsker vi å sende et signal om at løsningen på fattigdom ikke finnes på gata i Oslo men gjennom arbeid og utdanning.

Ville du spist plast?

 

Svaret på dette er høyst sannsynlig nei.  Likevel kastes det så mye plast at det ender i fisk og skalldyr,som igjen potensielt fører til at vi mennesker får i oss miljøgifter fra maten vi spiser.

Denne helga gjennomføres strandryddedagen.  Poenget er å få folk til å bidra med å rydde på strender og langs kysten, men også å øke kunnskapet om denne typen forsøpling og konsekvensene av den.

Marin forsøpling er et globalt miljøproblem som vi ser utslaget av også her i Norge. Hver dag ender uendelig mange ting opp i havet verden over, enten ved at de kastes direkte i havet eller blir ført dit ved regnskyll og overvann. Tingene hører ikke hjemme i havet, og er en trussel mot økosystemene der, mot dyr, fugler og fisk, en fare for oss som bruker strendene og er en kilde til miljøgifter.

Både norske og internasjonale ryddeaksjoner viser at det er store mengder plast som flyter rundt i havet. I naturen kan det ta mange hundre år før plast brytes ned, og når plast oppløser seg til mikrobiter får fugler og fisk dette i seg. For fisk og skalldyr kan mikroplasten gå inn i selve organismen, som igjen betyr at vi mennesker kan få det i oss når vi spiser mat fra havet. Plast på middagsbordet? Hmmm? Ikke så fristende kanskje.

 

Og denne helga gjennomføres altså strandryddedagen . I Oslo er Bygdøynes samlingspunktet kl. 11. Ellers i landet er det også aktiviteter.

Ta med deg plasthansker og søppelsekk - her skal det ryddes !

 

 

 

For jeg håper også at denne kampanjen kan fungere som en påminnelse til oss og alle andre om at søppelet ?ikke bare forsvinner?.

 

 

 

 

 

Skal 16-åringer få stemme?

 

I dag vedtar Oslo bystyret at 16-åringer skal få stemme ved kommunevalget 2015 i Oslo. Jeg er for dette fordi jeg mener det er nødvendig å få opp valgdeltakelsen generelt og for ungdom spesielt. Jeg tror også at gode vaner er vonde å vende, og at jo tidligere du blir vant til å stemme jo mer sannsynlig er det at stemmeretten brukes livet ut.  Ved forrige kommunevalg var det et forsøk i 20 norske kommuner, og dette hadde en del interessante resultater

En foreløpig evaluering viser at 16/17-åringene bruker stemmeretten i omtrent samme omfang som befolkningen for øvrig, men at de i større grad enn andre yngre velgere bruker stemmeretten. Denne evalueringen viser også at de kommunene som har vært med i forsøket ikke er store nok til å ha store nok grupper med 16/17-åringer og ?vanlige? førstegangsvelgere til å kunne sammenligne de to gruppene. Dette mener jeg er et godt argument for at Oslo bør ha forsøk med stemmerett for 16-åringer ? da får vi nok mennesker med til at funnene kan være generaliserbare.

Det er mange gode og mindre gode argumenter mot stemmerett for 16-åringer og den siste tida har jeg vært i noen debatter om dette ? noen mener at 16-åringer ikke skal få stemme fordi man ikke kan få være med og bestemme skjenkepolitikk før man selv har lov til å drikke, noen mener man ikke skal få bestemme trafikkregler før man kan kjøre bil, noen mener 16-åringer er umodne, noen har sagt dette kun vil føre til krav om mer Paradise Hotel (selv om ingen vil si dette på trykk noe sted?), og noen mener ?AUFere og Unge Høyre-medlemmene er kanskje modne, men de vanlige ungdommene er noe helt annet? (dette har heller ingen villet si annet enn på tomannshånd.

Til alt dette er det én ting å si: vi har ulike grenser for ulike ting her i Norge, skal man ikke kunne bestemme trafikkregler uten å ha lappen, skjenkepolitikk uten å drikke eller være moden uten å være med i et politisk parti er det ganske mange man skulle fratatt stemmeretten. Det er selvsagt helt latterlig.

Og vi har ulike aldersgrenser for ulike ting i Norge, man er strafferettslig ansvarlig fra man er 15, kan lovlig få barn fra man er 16. 16åringer kan ta lappen på moped (og traktor), betale skatt (og dermed finansisere offentlige tilbud) og gå på småviltjakt. Det er altså mange ting 16-åringer kan og som ikke beskriver dem som ?mindre modne?.

Jeg mener den lave valgdeltakelsen er en stor demokratisk utfordring. Hvis stemmerett for 16-åringer kan få flere til å stemme mener jeg det er noe som bør prøves ut.

Nok en tigge-sommer i Oslo?

I fjor sommer kom en hel rekke utenlandske mennesker til Oslo for å tigge. Hvor mange det var, har ingen oversikt over. Det verserer tall fra noen hundre til flere tusen.  Det er heller ingen oversikt over hvor mange som var her for å tigge, om noen var her for å søke arbeid eller om noen var eller hadde vært involvert i kriminalitet.

Innbyggerne og politikerne i Oslo var ikke forberedt på  omfanget av tiggere som kom. Deler av byen ble preget av forsøpling, parker og andre offentlige rom ble bebodd uten at det var tilgjengelig vann- og sanitærforhold.
Mange i byen opplevde at sine nærmiljøer ble tatt fra dem.

Tiggerne oppholdt seg ikke bare i bykjernen, men virksomheten var over hele byen, og noen bosatte seg til og med ved Sognsvann, Årvoll og i andre friområder. Situasjonen kom overraskende på mange av oss. Det førte til at politikerne ikke hadde nok eller gode nok tiltak, at debatten tok av, noen avfyrte raketter mot leiren på Årvoll, og det var en tilspissing av retorikken.

Jeg mener at vi må se alle mennesker som individer og at ingen fortjener å bli omtalt nedsettende. Men det at mange tiggerne er romfolk gjorde at det var mye generalisering og stigmatisering i debatten. Likevel er det forståelig at folk blir frustrert når ingen politikere tar ansvar.

I år har vi denne muligheten. Vi vet at vi antakelig vil oppleve en sommersesong hvor det kommer flere til byen vår for å tigge.  Det er viktig å ha oversikt over hvor mange som er her, og det er viktig å kunne regulere tiggingen.  Derfor har Libe Rieber-Mohn og jeg foreslått to ting for bystyret:

1)      At kommunen skal innføre meldeplikt for alle typer pengeinnsamling m.m.

2)      At politiet skal kunne begrense sted og tid for tigging

Våre forslag er noe som kunne blitt gjennomført denne sommeren og kanskje skapt en roligere og mer oversiktelig situasjon for  både innbyggerne i Oslo og tiggerne.

Nå har Høyres byrådsleder i Oslo gått mot begge disse forslagene. Høyre har tidligere sagt at de ønsker å gjøre tigging til valgkampsak.

Ved å gå mot alle tiltak som i dag er tilgjengelig er det lett å mistenke Høyre for at de egentlig ikke ønsker å gjøre noe med tiggesituasjonen. Vi kan gjerne diskutere om et generelt forbud er veien å gå. Når Høyre unnlater å gjøre noe nå  vil de sikkert få debatten om tiggeforbud opp i valgkampen, men samtidig sørger de for en reprise av fjorårets tigge-sommer i Oslo.