hits

juni 2013

Ap sikrer satsing på hele Gamle Oslo

Bystyret behandlet i dag forslag om nytt Munch-museum. Under denne saken ble det også foreslått mange forslag om utvikling av Tøyen-området.
Arbeiderpartiet grep denne muligheten og foreslo mange ting som vårt lokale partilag i bydel Gamle Oslo i lengre tid har etterlyst fra det borgelige byrådet.

Vi er i dag glade for at vi fikk flertall for konkrete forslag som vil bedre bomiljøet, satse på flere skoler i Gamle Oslo og gi en tryggere, renere bydel. Samtidig sikret vi at en kulturstasjon på Tøyen ikke vil påvirke tidligere vedtatte planer om slike flere steder i byen.

Dette fikk vi flertall for:
- Byrådet bes fremme en sak om utvikling av barneskolene i bydel Gamle Oslo
- Det settes umiddelbart i gang et forsterket arbeid med søppelrydding på gater, torg, parker og andre møteplasser i bydel Gamle Oslo. Samtidig skal det igangsettes et arbeid med å bedre belysningen ved gangveier, parker, gater og torg i bydelen. Det settes inn forsterket innsats med Oslovakter i området Tøyen/Grønland.
- Det etableres et prosjekt i bydel Gamle Oslo som særlig skal arbeide med personer med dobbeldiagnosen rus/psykiatri
- Det etableres et aktiviserings- og sysselsettingsprosjekt med målsetting om å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeid.
- Det lages et eget miljøarbeiderprosjekt for økt beboeroppfølging i de kommunale boligene i Gamle Oslo.
- Det forutsettes at etableringen av vedtatte kulturstasjoner i Vestre Aker, Nordre Aker, Søndre Nordstrand og Groruddalen gjennomføres som vedtatt